Friday, 12 April 2013

समान उद्दिष्टांच्या प्राप्तीसाठी आपापसांमध्ये  समन्वय साधत साधत उद्दिष्टांप्रत जाण्याची प्रक्रिया म्हणजे "संघटन" होय. 
 
उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आपल्या सर्वांच्या पुढील समस्या आणि सर्वांच्या नेमक्या गरजा काय आहेत, हे ओळखून त्यांच्या आकलनासाठी आपल्या सदस्यांना मदत करतात, ते संघटनेचे नेते असतात. 
 
संघटनेचा व संघटना सदस्यांचा स्वाभिमान कायमपणे जागृत ठेवणे , तसेच अचूक उद्दिष्टे अभ्यासासाहित वरिष्ठांपुढे मांडणे व त्यांचा ठामपणे पाठपुरावा करणे ,गरज पडल्यास करावयाच्या संघर्षाचे सुयोग्य व्यवस्थापन करणे, हे  नेत्यांचे कार्य आहे. 
 
सर्व संघटना सदस्यांना विश्वासात घेणे ,ही संघर्षाची पूर्वावश्यकता  आहे, हे नेत्यांनी कधीही विसरता कामा नये.
 
संघर्ष करताना,  ध्येयावरील अचल दृष्टी व अढळ निष्ठा, प्रश्नांची अभ्यासपूर्ण मांडणी , सदस्यांना कायम संपर्कात व सोबत ठेवणे , संघर्षाचे नियोजन, डावपेच व ठामपणा , या बाबी नेत्यांसाठी पर्यायाने उद्दिष्टसिद्धीसाठी महत्त्वाच्या असतात , हे सांगायला नकोच. 
 
तथापि आपले नेते वरीलप्रमाणे काम करतात काय , याकडे सातत्याने लक्ष्य ठेवणे हे त्यापेक्षाही  महत्त्वाचे आहे, हे आपल्याला मान्य केलेच पाहिजे.