Friday, 5 April 2013

चांगले  वागने  ही  एक  अतिशय  सोपी  गोष्ट आहे . ती  अतिशय आनंददायक देखिल आहे . तथापि चांगले वागण्याची चव आपल्याला कळली (realise) पाहिजे .