Monday, 28 March 2016

"निष्पापतेलाही  सापाची वक्रता माहित असायला हवी" . इति फ्रान्सिस बेकन. 

थोडक्यात , तुम्ही कितीही चांगले असलात तरी जग नेहमीच तसे असेल हे सांगता येत नाही. जगाशी व्यवहार करताना जगाचा वाकडेपणा  नेहमीच लक्षात ठेवला  पहिजे.